Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF érvényessége

A jelen dokumentumban rögzített feltételek a szerződés mellékletének és ezáltal a szerződés részének tekintendők és alkalmazandók, amennyiben Penta-Klíma Kft., továbbiakban Szállító az ajánlatában, vagy más módon hivatkozott rá, továbbá Megrendelő az ajánlat elfogadásakor (megrendelés) ezzel ellentétes feltételeket nem kötött ki. Amennyiben Megrendelő jelen ÁSZF elfogadását teljes egészében kifejezetten kizárja, úgy kétoldalúan elfogadott szerződés megkötésére van szükség. Megrendelő az ajánlat elfogadása után nem jogosult jelen feltételektől eltérő feltételeket kikötni, vagy azt követelni. Amennyiben a szerződésben és az ÁSZF-ben foglaltak egyes pontokban eltérnek, úgy az érintett feltételek vonatkozásában automatikusan a szerződésben foglaltak tekintendők érvényesnek.

1. Ajánlat, szerződés
1.1 Eltérő nyilatkozat hiányában Szállító ajánlati kötöttségének időtartama 30 nap.

1.2 Amennyiben Megrendelő Szállító ajánlatát a lényeges feltételek tekintetében (műszaki tartalom, határidő, ár, fizetési feltételek, jótállás) elfogadta és a szállítást írásban megrendelte, a szerződés a Felek között létrejött. Amennyiben a megrendelés az ajánlattól eltér, úgy a megrendelés kézhezvételét követően Szállító annak kézhezvételét és a megrendelés elfogadását 3 munkanapon belül visszaigazolja/visszaigazolhatja. Ilyen esetben a szerződés ezen visszaigazolás megküldésével jön létre a felek között. Amennyiben a szerződés részét képező dokumentumok között ellentmondás lépne fel, úgy azok az alábbi sorrendben (csökkenő prioritás) tekintendők érvényesnek. Megrendelés visszaigazolás, megrendelés, szállító megfelelő verziószámú ajánlata.

Ha a megrendelés a lényeges feltételekben eltér az ajánlattól, és Szállító azt fenti megrendelés visszaigazolásának megküldésével nem fogadja el, úgy a szerződés nem jött létre. Ebben az esetben felek között kétoldalúan aláírt Szerződést kell kötni. Szállító csak e szerződés mindkét fél általi aláírását követően kezdi meg a teljesítést. A kétoldalúan aláírt Szerződés – hacsak a Szerződés másképp nem rendelkezik - érvénytelenít minden azt megelőzően keletkezett dokumentumot.

1.3 Szóbeli megrendelést Szállító nem fogad el. Szerződésmódosítás is csak írásban lehetséges.

1.4 Szállító az árut harmadik személynek csak a Megrendelővel kötött írásbeli megállapodás alapján szolgáltatja ki.

1.5 A szerződés a Szállító jóváhagyása nélkül nem ruházható át.

2 Szállítási határidő

2.1 Két munkahetet meghaladó indokolatlan szállítási késedelem esetén Megrendelő a Szállítót a kizárólag a Szállítónak felróható késedelem esetén a késedelmesen szállított áru ÁFA nélküli nettó vételárára vetített 1% / hét, de maximum 5% mértékű kötbér megfizetésére kötelezheti. Az ezt meghaladó mértékű, késedelemre alapított kötbér vagy kárigényt ill. annak beszámítással történő pénzügyi rendezésének lehetőségét felek kifejezetten kizárják.

2.2 A Szállítási határidő automatikusan meghosszabbodik azon időtartammal, amely alatt a Megrendelő saját kötelezettségét nem teljesíti, pl. a vételár megfizetésével késedelembe esik.

2.3 A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók, ha a Szállító a szállítási határidővel a Szállító és/vagy a Gyártó hatókörén kívül eső okból, vagy vis maior okból (természeti katasztrófa, sztrájk, háborús események, kormányzati szintű döntések, rendkívüli havazás, embargó, közúti baleset, útblokád stb.) késik. A Szállító köteles valószínűsíteni, hogy a késedelem rajta kívül álló okból következett be.

2.4 A szerződés létrejöttét követően (ld. 2.2. pont) Szállító haladéktalanul megkezdi a teljesítést. A Szállító ajánlatában megadott határidő a várható szállítási határidőt jelenti, melyet gyártó a hivatalos megrendelést követően a pillanatnyi gyártási kapacitásának függvényében igazol vissza. A gyártó visszaigazolásának kézhezvételét követően Szállító jogosult az ajánlatban megadott határidőt korrigálni. Szállító teljesítésének napja az áru megérkezésekor küldött értesítő (ld. 5.1.pont) dátuma).

3. Vételár

3.1 A vételár az 5.4. pontban részletezett szállítási paritással értendő.

3.2 A szerződésben rögzített, a vételár képzéséhez alapul szolgáló devizaárfolyam megváltozásából-, illetve a vámrendelkezések megváltoztatásából eredő kockázat a vételár teljes kiegyenlítéséig terjedő időn belül Megrendelő terhére esik. A vételárnak ill. részleteinek Szállító számláján való jóváírása napjára vonatkoztatott árfolyamok a Szállító szerződésben megjelölt számlavezető bankjának deviza eladási árfolyama, - mint referencia árfolyam - különbségéből adódó, a vételárra vetített arányos differenciát Szállító utólag külön számlában érvényesítheti. Amennyiben a szerződés a referencia (EUR/HUF) árfolyamot nem rögzíti, úgy az ár fix forintárnak minősül.

3.3. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a fizetés esedékessége napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.

3.4. A Szállító által az ajánlatokban adott bármely árengedmény kizárólag a fizetési határidő betartása esetén érvényes. Késedelmes fizetés esetén Szállító jogosult az árengedmény összegének utólagos árkülönbözeti számla formájában történő benyújtására, és megrendelő köteles azt 15 naptári napon belül Szállítónak kifizetni.

3.5 A szerződés szerinti vételár teljes kiegyenlítéséig az áru Szállító tulajdonát képezi és azzal szabadon rendelkezhet, beleértve a berendezés leállítását, leszerelését és a beépítési helyéről történő elszállítását is. Amennyiben Megrendelő a Szállító által szállított berendezéseket továbbértékesíti, Megrendelő erről a tényről köteles Vevőjét írásban tájékoztatni. Ezen értesítés elmulasztása Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.

4. Átadás-átvétel

4.1 Az áru megérkezésekor Szállító értesítést küld a Megrendelőnek (a továbbiakban Értesítő), megjelölve abban az átadás pontos helyét és idejét. Szállító jogosult az előteljesítésre. A teljesítés időpontja Szállító értesítésének a dátuma. Megrendelő megbízottja az árut az Értesítő bemutatásával és személyi igazolványának felmutatásával veheti át. Megrendelőnek írásban kell közölnie az áru átvételére általa feljogosított személy nevét és személyi adatait.

4.2 Megrendelő legkésőbb az Értesítő keltét követő 3. munkanapon köteles az árut átvenni és szükség szerint elszállítani. E határidő elteltével az áruval összefüggő minden költség, teher, kárveszély és egyéb kockázat automatikusan átszáll a Megrendelőre, és Szállító jogosult az áru átadás-átvételekor esedékes számlájának – az Értesítőt, mint a teljesítés dokumentumát mellékelve - a tényleges átadás-átvételt megelőző benyújtására.

4.3 Amennyiben Megrendelő az átvett szállítmányban mennyiségi vagy minőségi hiányt észlel, azt írásban az átvételtől számított 48 órán belül kell közölnie a Szállítóval.

4.4 A vételár tartalmazza az áruval kapcsolatos - Szállító szolnoki fióktelepéig terjedő - valamennyi szállítmányozási költséget (fuvar, lerakás, tárolás, állagmegóvás) az 5.2. pontban megjelölt napig, de nem tartalmazza az árunak a nevezett fióktelepről való elszállításával kapcsolatos költségeket. Az elszállítással kapcsolatban a Szállító által külön megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások (szállítójármű biztosítása, targonca ill. daruköltség, rakodó személyzet) költségeit Szállító utólag külön számlázza ki, amelyet Megrendelő viselni köteles.

5. Tulajdonjog fenntartás

5.1 Megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező szállítások és szolgáltatások bruttó összegű pénzügyi fedezete rendelkezésére áll, tudomásul veszi, hogy Szállító ezen nyilatkozatára tekintettel szerzi be, s adja át Megrendelő részére a meghatározott berendezést.

5.2 Ha az adásvétel tárgyát képező berendezést Szállító a vételár maradéktalan kifizetése előtt adja Megrendelő birtokába, Szállító kifejezetten fenntartja a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott berendezésekre vonatkozó tulajdonjogát a vételár, illetve esetleges késedelmi kamatok teljes kifizetéséig. Az ingó dologra vonatkozó tulajdonjog-fenntartást a Szállító a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezteti, a Megrendelő ehhez a Szerződésben hozzájárul. A Megrendelői hozzájárulás hiányában a Szerződés kizárólag a Szállító ezirányú írásos nyilatkozata alapján jön létre.

5.3 Szállító kiköti, Megrendelő elfogadja, hogy Szállító kizárólag akkor szerzi meg az 1. pontban meghatározott eszközök tulajdonjogát, amennyiben Megrendelő vételár-fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. A Megrendelő vételár fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítését követően haladéktalanul megszerzi a 1. pontban meghatározott berendezések tulajdonjogát.

5.4 A vételár maradéktalan megfizetése alatt szerződő felek azt értik, hogy mind a vételár, mind az esetleges késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat illetve a hátralékos összeg megfizetésével kapcsolatban a Szállítónál felmerülő összes költség (pl. ügyvédi költség) maradéktalanul megfizetésre kerül.

5.5 Amennyiben Megrendelő a jelen szerződésben rögzített határidőt követő 30 napig nem, vagy nem teljes mértékben tesz eleget vételár fizetési kötelezettségének, késedelembe esik, mely alapján Szállítót megilleti az elállás joga. Az elállás jogát Szállító mindaddig gyakorolhatja, amíg Megrendelő maradéktalanul eleget nem tesz eleget a 3. pontban foglalt fizetési kötelezettségének. 

5.6 Amennyiben Szállító elállási jogával él, az elállási jognyilatkozat közlésével egyidejűleg korlátozás nélkül megilleti a kizárólagos tulajdonát képező eszközök feletti tulajdoni igény érvényesítése. Ennek keretében mindenféle jogkövetkezmény nélkül – akár önhatalommal is – leszerelheti, és elszállíthatja a beépített, 1. pontban meghatározott eszközöket azzal, hogy ezen jogát harmadik személyekkel szemben is korlátozás nélkül érvényesítheti. Ezen Szállítót megillető jogának fennállásáról, ennek érvényesítési lehetőségéről Megrendelő mindazon harmadik személy(ek) felé köteles teljes körű tájékoztatást adni, aki(k) részére az 1. pontban foglalt, Szállító kizárólagos tulajdonát képező berendezést birtokába adja.

5.7 Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. ( Ptk) 6:216§ (4) bekezdése alapján a jelen ÁSZF Megrendelő általi írásos kizárása hiányában feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonjog fenntartás ténye a Szállító javára a Megrendelő külön jóváhagyása nélkül a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Jelen ÁSZF előzetes írásos kizárásának hiányában a Szerződés létrejöttével a Szállító részére megadottnak minősül a Megrendelő teljes körű felhatalmazása a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba történő bejegyzés érdekében. Megrendelő köteles közvetlenül regisztráltatni magát a MOKK rendszerében.

6. Elállás a szerződéstől

6.1 Megrendelő a megrendeléstől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől. Megrendelő tartozik ez esetben a vételár 10%-át bánatpénz címén Szállító számlája alapján az elállás napjától számított 8 naptári napon belül megfizetni.

6.2 Megrendelőnek az 6.1. pontban foglalt és a Szállító súlyos szerződésszegéséből eredő elállási jogán kívüli elállási lehetőségét felek kifejezetten kizárják.

6.3 Szállító elállhat a szerződéstől, ha Megrendelő az elszállítási határidő /5.2.pont/ lejártát követő 15 napon belül nem veszi át az árut, vagy 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik. Ez esetben a Szállító jogosult másnak értékesíteni a terméket. Az előleggel csak akkor köteles elszámolni, ha az új vevőtől a vételár befolyt, annak időpontjától számított 15 napon belül. Szállító az elszámoláskor beszámítással érvényesítheti a 5.2., 5.3. és 5.4. pontokban felsoroltakat. Szállítónak a Megrendelő szerződésszegése miatt történő elállása esetén Megrendelő a vételár 20 %-át meghiúsulási kötbér címén köteles megfizetni.

7. Jótállás

7.1 Szállító az általa leszállított berendezésekre az üzembehelyezéstől számított 12, de legfeljebb azok Megrendelő általi átvételétől - késedelmes átvétel esetén az Értesítő keltétől számított 3. munkanaptól - kezdődően maximum 15 hónap jótállást vállal. 

7.2 A jótállás feltétele a berendezéseknek Szállító szakszervize, vagy Szállítói szerviz partneri szerződés útján meghatalmazott szervizpartnerei általi üzembehelyezése és rendszeres karbantartása. Szállító jótállási kötelezettsége megszűnik, ha Megrendelő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ha a 7.3. pontban leírt szakszerűtlen használat megvalósult.

7.3 Szállító nem tartozik felelősséggel rendszertervezési hibából, szakszerűtlen szerelésből és mozgatásból, vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákért és károkért. A jótállás érvényét veszti, ha az árut jogosulatlanul üzembehelyezték, vagy átalakították.

7.4 A jótállás alá tartozó hiba esetén Szállító köteles a szükséges intézkedéseket a Gyártóval együttműködve soron kívül megtenni. A Szállító javít vagy cserél a saját elhatározása szerint, semmilyen körülmények között nem kötelezhető azonban kár, és azon belül elmaradt haszon megtérítésére. A jótállási idő a hiba bejelentésétől annak elhárításáig tartó időtartammal – amennyiben az több, mint 3 munkanap – meghosszabbodik.

7.5 A jótállás nem terjed ki a gyorsan kopó alkatrészekre (mint pl. tömítés, csapágy, ékszíj).

8. Dokumentáció

8.1 Az áru átadás-átvételekor Szállító az alábbi dokumentumokat adja át az áruval együtt Megrendelőnek:
1. 1 pld. Kezelési és karbantartási utasítás2. 1 pld. Jótállási Jegy3. 1 pld. Szállítólevél

8.2 Az egyéb - az üzembehelyezési, beszabályozási és épületgépészeti automatika munkákkal kapcsolatosan átadandó - dokumentációkat a PENTA-KLÍMA KFT Általános Üzembehelyezési Feltételei szabályozzák.
Egyéb dokumentációkat – hacsak a szerződés erről másképp nem rendelkezik – Szállító nem köteles Megrendelő részére átadni. A vételár kiegyenlítésének bármely dokumentáció hiányára való hivatkozással történő megtagadásának lehetőségét Felek kifejezetten kizárják.

9. Vitás kérdések rendezése

9.1 Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító jogosult a Megrendelővel folyamatban lévő szerződései teljesítéseinek a felfüggesztésére és nem köteles azt folytatni mindaddig, amíg Megrendelő a vételár hátralékot, vagy más szerződéses viszonyból származó fennálló lejárt tartozását ki nem egyenlíti és a még hátralévő teljesítési részek tekintetében fizetési bankgaranciával, vagy más, Szállító által elfogadott módon Szállító részére fizetési biztosítékot nem nyújt. Az ilyen okból származó teljesítési késedelem kizárja Megrendelő kötbér és kártérítési igényét.

9.2 A Szerződéssel kapcsolatban felmerülő minden vita esetén a Fővárosi Bíróság illetékes, azzal, hogy Szállító saját választása alapján jogosult jogait a Fővárosi Bíróság helyett a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett szervezett állandó választott Bíróság előtt is érvényesíteni.

9.3 Megrendelőnek az 6.1. pontban foglalt és a Szállító súlyos szerződésszegéséből eredő elállási jogán kívüli elállási lehetőségét felek kifejezetten kizárják.

9.4 Szállító elállhat a szerződéstől, ha Megrendelő az elszállítási határidő /5.2.pont/ lejártát követő 15 napon belül nem veszi át az árut, vagy 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik. Ez esetben a Szállító jogosult másnak értékesíteni a terméket. Az előleggel csak akkor köteles elszámolni, ha az új vevőtől a vételár befolyt, annak időpontjától számított 15 napon belül. Szállító az elszámoláskor beszámítással érvényesítheti a 5.2., 5.3. és 5.4. pontokban felsoroltakat. Szállítónak a Megrendelő szerződésszegése miatt történő elállása esetén Megrendelő a vételár 20 %-át meghiúsulási kötbér címén köteles megfizetni.


Penta-Klíma Kft.
2015.03.16.